Account
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

JV MOBILE JSC (Nhật Bản) và nhà phân phối – JV MOBILE Co.LTD (dưới đây gọi chung là “” hoặc “Công ty”) luôn coi trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Thông qua Chính sách bảo mật này (dưới đây gọi là “Chính sách”), Khách hàng sẽ biết một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến cách thức xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của  (Dưới đây gọi chung là “Sử dụng dịch vụ”). Chúng tôi hiểu rằng việc nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng là trách nhiệm để tạo dựng niềm tin với Khách hàng và thể hiện tinh thần tuân thủ quy định pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật của .

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Chính sách này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Dịch vụlà bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào do  cung cấp và/hoặc hợp tác với đối tác để cung cấp nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng của Khách hàng.
Dữ liệu cá nhânlà thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với Khách hàng cụ thể hoặc giúp xác định Khách hàng cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, là đối tượng xử lý Dữ liệu cá nhân tại Chính sách này.

Dữ liệu cá nhân cơ bản là những thông tin bao gồm:
i. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
ii. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
iii. Giới tính;
iv. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc;
v. Quốc tịch;
vi. Hình ảnh của cá nhân;
vii. Số điện thoại, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
viii. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
ix. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; địa chỉ thư điện tử;
x. Thông tin về hoạt động sử dụng dịch vụ mạng di động của Khách hàng, bao gồm: thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ cuộc gọi thoại và sms (bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại khởi tạo cuộc gọi, số điện thoại nhận cuộc gọi, thời gian khởi tạo và kết thúc cuộc gọi, thời gian cuộc gọi, số điện thoại gửi tin nhắn, số điện thoại nhận tin nhắn, thời gian gửi và nhận tin nhắn); các gói cước đã đăng ký và thông tin cước (thông tin cước sử dụng, nợ cước, cước đóng trước…); phí dịch vụ, tiền cước; lịch sử sử dụng dữ liệu di động (sms, dịch vụ giá trị gia tăng, data…), thời gian sử dụng dữ liệu di động; dung lượng sử dụng, lịch sử và tần suất sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; địa chỉ IP; thông tin đánh giá Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ/khiếu nại/yêu cầu sửa chữa/xử lý sự cố; 
xi. Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên Kênh giao dịch của , bao gồm nhưng không giới hạn: các dữ liệu liên quan đến các Trang thông tin điện tử/mạng xã hội hoặc Ứng dụng; dữ liệu kỹ thuật (bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang thông tin điện tử, thống kê sử dụng Ứng dụng, cài đặt Ứng dụng, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, thông tin liên lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; dữ liệu cookie; lịch sử duyệt web; dữ liệu clickstream; lịch sử xem kênh, VOD (video theo yêu cầu);
xii. Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng cụ thể hoặc giúp xác định Khách hàng cụ thể theo quy định pháp luật tại từng thời điểm không thuộc phạm vi Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định dưới đây.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là Dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của Khách hàng mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại dữ liệu sau:
(i) Thông tin tài khoản của Khách hàng, bao gồm: lịch sử thanh toán cước, nạp tiền vào tài khoản, số dư tài khoản viễn thông;
(ii) Thông tin liên quan tới việc Khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
(iii) Thông tin liên quan đến nguồn gốc dân tộc, thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng mà Quý khách cung cấp cho công ty hoặc công ty có được trong quá trình Khách hàng mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ;
(iv) Dữ liệu về vị trí của Khách hàng được xác định qua dịch vụ định vị;
(v) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
Xử lý Dữ liệu cá nhânlà một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhânlà tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện Xử lý Dữ liệu cá nhân.  
Bên Xử lý Dữ liệu cá nhânlà tổ chức, cá nhân thực hiện việc Xử lý Dữ liệu cá nhân thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân.
Kênh giao dịch của bao gồm kênh tổng đài, kênh giao dịch điện tử (trang web jvmobile.jp, địa chỉ email: info@jvmobile.jp) và kênh giao dịch vật lý (cửa hàng, điểm kinh doanh,.. của JV MOBILE) hoặc các kênh giao dịch khác tùy từng thời điểm do JV MOBILE cung cấp hoặc ủy quyền cung cấp cho Khách hàng.

 ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho các mục đích sau:

 1. Cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng theo Hợp đồng cung ứng dịch vụ và thực hiện quyền, nghĩa vụ của  theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:
 2. Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ; vận hành, khai thác, tối ưu chất lượng Dịch vụ do  cung;
 3. Xử lý sự cố đường truyền; cung cấp, nâng cao chất lượng Dịch vụ;
 4. Xác thực và thực hiện các giao dịch thanh toán;
 5. Liên hệ, thông báo với Khách hàng;
 6. Thực hiện các quyền của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật, thỏa thuận giữa Khách hàng và ;
 7. Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách hàng và nghĩa vụ của  với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật;
 8. Thực hiện các nghĩa vụ của  về thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;
 9. Thực hiện các nghiệp vụ bảo đảm an toàn dữ liệu; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của công ty như sao lưu, dự phòng, giám sát, tối ưu tài nguyên và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
 10. Nhắn tin thông báo tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật;
 11. Phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, tin nhắn có mục đích lừa đảo, thư điện tử có mục đích lừa đảo, cuộc gọi có mục đích lừa đảo;
 12. Phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, tấn công, xâm nhập, chiếm đoạt trái phép, hành vi mang tính chất tội phạm và các hành vi bất hợp pháp khác;
 13. Thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận;
 14. Hỗ trợ Khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do  cung cấp theo hợp đồng, bao gồm:
 15. Cập nhật, xử lý thông tin khi Khách hàng mua, sử dụng Dịch vụ;
 16. Chăm sóc Khách hàng, tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của ;
 17. Sử dụng, chuyển giao cho đối tác các Dữ liệu cá nhân, thông tin vướng mắc, sự cố, báo cáo lỗi do Khách hàng phản ánh để xác định và khắc phục sự cố; sửa chữa thiết bị của Khách hàng; thực hiện hoạt động khác về chăm sóc và hỗ trợ Khách hàng.
 18. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà  cung cấp cho Khách hàng:
 19. Cải tiến công nghệ, giao diện trang web, email đảm bảo tiện lợi cho Khách hàng;
 20. Lưu trữ thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích, thống kê và các hoạt động quản lý nội bộ khác nhằm nâng cao trải nghiệm Khách hàng;
 21. Báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ để nghiên cứu, xây dựng, phát triển, quản lý, đo lường, cung cấp và cải tiến sản phẩm, dịch vụ cũng như điều hành hoạt động kinh doanh của ;
 22. Xây dựng chiến dịch tiếp thị Dịch vụ; Giới thiệu, cung cấp các chương trình khuyến mại, ưu đãi;
 23. Phát triển, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới được theo nhu cầu, điều kiện thực tế của Khách hàng;
 24. Kinh doanh dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới; 
 25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

 ĐIỀU 3. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Công ty sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau và trong phạm vi mục đích sử dụng sau đây.

 1. Khi khách hàng đăng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ và xác minh danh tính của mình bằng chữ ký điện tử, Bên thứ ba cung cấp dịch vụ ký điện tử có thể được quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng để thực hiện việc xác minh;
 2. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán phí dịch vụ của Công ty ngay cả khi đã hết thời hạn thanh toán, yêu cầu thanh toán phí quá hạn sẽ được chuyển cho bên thứ ba, để cung cấp thông tin như tên, địa chỉ, ngày sinh, số tiền chưa thanh toán, v.v. của các khoản phí quá hạn và để thu các khoản phí quá hạn;
 3. Khi được các nhà mạng liên kết với  yêu cầu;
 4. Nếu khách hàng chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ mạng di động khác thông qua tính di động của số điện thoại di động (MNP), nhà cung cấp dịch vụ mạng di động có liên quan và nhà cung cấp dịch vụ mạng di động mà Công ty đã ký kết thỏa thuận kết nối sẽ được thông báo;
 5. Công ty chúng tôi thu thập thông tin về người gọi cuộc gọi khẩn cấp từ tổ chức nhận cuộc gọi khẩn cấp (Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Sở Cứu hỏa, Cảnh sát biển Nhật Bản…) (tên, địa chỉ và các thông tin khác của thuê bao hoặc người sử dụng dịch vụ liên lạc thoại di động liên quan đến cuộc gọi khẩn cấp) để cung cấp thông tin liên quan cho tổ chức liên quan trong trường hợp có yêu cầu.
 6. Cung cấp thông tin về SMS nguy hiểm được phát hiện bởi cài đặt từ chối SMS nguy hiểm cho các nhà mạng di động đã ký kết thỏa thuận liên kết với , để có biện pháp xử lý các tin nhắn SMS nguy hiểm.

ĐIỀU 4. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THÔNG TIN AN TOÀN

Để đảm bảo an toàn cho Dữ liệu cá nhân,  thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin và các biện pháp quản lý an toàn khác để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc mất mát, phá hủy, giả mạo, rò rỉ, v.v.. Dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, nếu thấy cần thiết phải cải thiện các biện pháp quản lý an toàn do xảy ra sự cố liên quan đến an ninh, công ty sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cải tiến.

ĐIỀU 5. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Khách hàng được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 2. Khách hàng được quyết định sự đồng ý liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;
 3. Khách hàng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình. Công ty sẽ chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu. Trường hợp không thể thực hiện, Công ty sẽ thông báo tới Khách hàng theo thỏa thuận giữa hai bên;
 4. Khi Khách hàng chấm dứt sử dụng Dịch vụ và có yêu cầu hợp lệ, chúng tôi sẽ tiến hành xóa Dữ liệu cá nhân với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp và/hoặc chúng tôi thu thập được trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 5.  Khách hàng được quyền yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được  thực hiện sau khi có yêu cầu của Khách hàng phù hợp với điều kiện kỹ thuật cho phép trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận của các bên;
 6. Khách hàng được quyền yêu cầu Công ty cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình;
 7. Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện nếu thấy Công ty có dấu hiệu sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình không đúng mục đích;
 8. Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế nếu JV MOBILE có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình.

ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của  liên quan đến Xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
 2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của  khi Sử dụng dịch vụ và khi có thay đổi về các thông tin này. Chúng tôi sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã cung cấp. Do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ do lỗi của Khách hàng hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất;
 3. Phối hợp với , cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
 4. Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ; thông báo kịp thời cho  khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân đang bị xâm phạm;
 5.  Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác;
 6. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu mà Khách hàng tạo lập, cung cấp trên không gian mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình;
 7. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến việc bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng qua Kênh giao dịch của .

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/5/2024  và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của  trước khi áp dụng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định pháp luật.
 2.  Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.